Lắp đặt tủ bơm chữa cháy cho Công ty JungbangVina (Hàn Quốc)

  • Lắp đặt tủ bơm chữa cháy cho Công ty JungbangVina (Hàn Quốc)

    Tủ điều khiển bơm nước chữa cháy loại 110kw và 55kw.


    Hoàn thiện lô tủ điều khiển bơm chữa cháy loại 110kw (Dùng khởi động mềm) và 55kw khởi động sao/tam giác cho công ty Cổ phần JungbangVina (Hàn Quốc )

    Tủ bơm chữa cháy

    Tủ điện chữa cháy